wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » POLITYKA PRYWATNOŚCI
 • KONTAKT:
 • E-mail:sklep@selected.pl
 • Godziny działania sklepu24h
  Tel: Pn - Pt   9:00 - 17:00
 • Ilość produktów: 4323
 • Ilość kategorii: 132
 • Ilość promocji: 2
 • Ilość nowości: 17
 • Aktualnie klientów na stronie: 12
 • Sklep odwiedziło: 1164212 klientów

  Opinie klientów

  POLITYKA PRYWATNOŚCI  WSTĘP: 
   
  Dla wszystkich użytkowników i klientów przygotowaliśmy informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz politykach cookies, które są wykorzystywane przez sklep. Wszystkie zaprezentowane informacje zostały przygotowane z uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

  1.1
  Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest SELECTED GROUP Sp. z o.o. z siedzibą 05-850 Ołtarzew, przy ul. Duchnicka 40FD/2 k/Warszawy NIP: 5223056081, REGON: 363782777 (dalej jako Administrator). W celu kontaktu z administratorem wyślij maila na adres: marcin@selected.pl

  1.2
  Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy sklepu internetowego pod adresem www.sklep.selected.pl (dalej „Sklep”) i odnosi się do każdego użytkownika („Użytkownik”), który korzysta ze Sklepu, w tym do zarejestrowanych i niezarejestrowanych Użytkowników.

  1.3
  Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Także Użytkownicy odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacji liter i cyfr). Dodatkowo każdy Użytkownik samodzielnie decyduje czy skorzystać z przysługujących mu praw związanych z kontrolą nad przetwarzaniem swoich danych. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym są one niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.

  1.4
  Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.

  2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
   
  2.1
  Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się poprzez "Załóż konto" lub dokonujących zakupu "Bez rejestracji" za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w celu świadczenia usługi sprzedaży zgodną z podstawą prawną przetwarzania potrzebnej do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

  2.2
  Usługa newsletter jest uruchamiana za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie, a następnie po kliknięciu w link przesłany na podany przez Użytkownika podczas dokonania subskrypcji adres poczty elektronicznej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Administratorowi. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający zakończenie usługi w taki sposób (opcja link rezygnacji). Administrator za pośrednictwem stosownych wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdza zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie świadczenia usługi newsletter.
   
  2.3
  Podanie danych (adres email) przez Użytkownika w ramach rejestracji, o których mowa w pkt. 2.1. oraz 2.2. jest warunkiem koniecznym do otrzymania elektronicznych informacji przesłanych drogą mailową.

  2.4
  Użytkownik, stosownie do swych decyzji i oświadczeń (zgód) składanych na etapie rejestracji lub podczas korzystania ze Sklepu bez rejestracji, może wyrazić nadto zgodę na:
  a. przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora lub jego partnerów handlowych, w tym newsletterów, skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych pozyskanych przez Administratora w procesie rejestracji lub korzystania ze Sklepu (zgoda wyrażana na podstawie art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku),
  b. wykorzystywanie w powyższych celach automatycznych systemów wywołujących (zgoda wyrażana na podstawie art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku).

  2.5
  Brak wyrażenia ww. zgód uniemożliwia Administratorowi przesyłanie informacji handlowych kierowanych drogą elektroniczną, w tym usługi newsletter.


  2.6
  Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie, wypisania się z usługi newsletter lub usunięcia konta Użytkownika ze Sklepu.

  3. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU, ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM ICH DANYCH OSOBOWYCH 
   
  3.1
  Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  a. celu przetwarzania;
  b. kategorii odnośnych danych osobowych
  c. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  d. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
  e. informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  f. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  g. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.

  3.2
  Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

  3.3
  Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności "Prawo do Zapomnienia"):
   
  a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  c. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.


  3.4
  Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  a. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d. użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  3.5.
  Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
  a. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
  b. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  c. Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

  3.6
  Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  3.7
  Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
  3.8
  Po zalogowaniu się do Sklepu Użytkownik może zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do Sklepu. Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania newslettera samodzielnie lub całkowicie usunąć swoje konto ze Sklepu kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem mailowym marcin@selected.pl. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający zakończenie usługi w taki sposób (opcja link rezygnacji).

  3.9
  W przypadku, w którym Państwa Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  3.10
  Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:
  e-mail: marcin@selected.pl, adres pocztowy: 05-850 Ołtarzew, ul.Duchnicka 40FD/2 k/Warszawy.
   
  4. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
   
  4.1
  Sklep korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Sklepu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.

  4.2
  Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest Administrator oraz:
  a. Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;
  b. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;

   4.3
  Podmioty wymienione w pkt. 5.2 są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.

  4.4
  Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  4.5
  Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies, są wykorzystywane w następujących celach:
  a. analizy zachowań Użytkowników w Sklepie co umożliwia Sklepowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika- podstawą przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika udzielona w ww. celu wyrażona poprzez zaznaczanie odpowiedniego znacznika (checkbox) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.;
  b. cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Sklepu przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji Sklepu do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających ze Sklepu, tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu,
  c. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
  d. Dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pkt. 4.5 przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku.
   
  4.6
  W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania ze Sklepu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Sklepu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.

  4.7
  Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików: na czas korzystania ze Sklepu (pliki sesyjne), do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt 3), lub odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.

  4.8
  Zapisy pkt. 3 stosuje się odpowiednio do danych osobowych zawartych w plikach cookie.

  4.9
  Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   
  KONTAKT Z ADMINISTRATOREM BAZY DANYCH: marcin@selected.pl

  Przejdź do strony głównej

  Kosmetyki Samochodowe

  Dostępność: DostępnySELECTED BLING BLING WAX | YELLOW zawiera 30% wosku Carnauba o wysokim stopniu czystości. Doskonale podkreśla głębię każdego lakieru zapewniając mu doskonałą ochronę. Hydrofobowe właściwości ułatwiają spływanie i kropelkowanie wody. 
  Dostępność: Dostępny

  Car Wash Shampoo to bardzo wydajny szampon samochodowy do użytku profesjonalnego. Formuła o wysokim stopniu pienienia, pozwala na tworzenie grubych pęcherzyków myjących. Dzięki temu piana dociera do trudno dostępnych elementów pojazdu. Otacza cząsteczki brudu i usuwa je w bezpieczny sposób. Szampon można stosować do mycia m.in. lakieru, szkła czy metalu. Nie uszkadza powłok woskowych i ceramicznych. Wyjątkowo poślizgowy roztwór zapobiega powstawaniu zadrapań podczas ślizgania narzędziami myjącymi po powierzchni lakieru. 

  Dostępność: Dostępny

  Interior Detailer to preparat do szybkiego czyszczenia i odświeżania powierzchni plastikowych. Oprócz właściwości czyszczących Interior Detailer pozostawia powierzchnię o naturalnym wyglądzie, zabezpieczając plastiki przed nadmiernym osadzaniem się kurzu oraz ogranicza szkodliwy wpływ promieni słonecznych.

  Newsletter

  Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.  

  Oprogramowanie sklepu shopGold.pl