wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » POLITYKA PRYWATNOŚCI
alt
 • Ilość produktów: 2300
 • Aktualnie klientów na stronie: 8
 • Sklep odwiedziło: 1808905 klientów
 • Przelewy24

Opinie klientów

 • Najlepsze naklejki z kategorii CULT STYLE!

  DIESEL MAFIAOcena produktu 5/5

  Ekstra projekt a dodatkowo bardzo starannie wykonany,…
 • Najlepsze naklejki z kategorii ODJAZDOWE!

  TY MOŻESZ SZYBCIEJ 1Ocena produktu 5/5

  Naklejka świetnej jakośći, łatwy montaż, trzyma się…
 • Najlepsze naklejki z kategorii SYMBOLE!

  DIAMONDOcena produktu 5/5

  Super wykonanie i sie trzyma git, nie odapada i raczej…

POLITYKA PRYWATNOŚCIWSTĘP: 
 
Dla wszystkich użytkowników i klientów przygotowaliśmy informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz politykach cookies, które są wykorzystywane przez sklep. Wszystkie zaprezentowane informacje zostały przygotowane z uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1
Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest SELECTED GROUP Sp. z o.o. z siedzibą 05-850 Ołtarzew, przy ul. Duchnicka 40FD/2 k/Warszawy NIP: 5223056081, REGON: 363782777 (dalej jako Administrator). W celu kontaktu z administratorem wyślij maila na adres: marcin@selected.pl

1.2
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy sklepu internetowego pod adresem www.sklep.selected.pl (dalej „Sklep”) i odnosi się do każdego użytkownika („Użytkownik”), który korzysta ze Sklepu, w tym do zarejestrowanych i niezarejestrowanych Użytkowników.

1.3
Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Także Użytkownicy odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacji liter i cyfr). Dodatkowo każdy Użytkownik samodzielnie decyduje czy skorzystać z przysługujących mu praw związanych z kontrolą nad przetwarzaniem swoich danych. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym są one niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.

1.4
Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
2.1
Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się poprzez "Załóż konto" lub dokonujących zakupu "Bez rejestracji" za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w celu świadczenia usługi sprzedaży zgodną z podstawą prawną przetwarzania potrzebnej do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2.2
Usługa newsletter jest uruchamiana za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie, a następnie po kliknięciu w link przesłany na podany przez Użytkownika podczas dokonania subskrypcji adres poczty elektronicznej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Administratorowi. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający zakończenie usługi w taki sposób (opcja link rezygnacji). Administrator za pośrednictwem stosownych wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdza zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie świadczenia usługi newsletter.
 
2.3
Podanie danych (adres email) przez Użytkownika w ramach rejestracji, o których mowa w pkt. 2.1. oraz 2.2. jest warunkiem koniecznym do otrzymania elektronicznych informacji przesłanych drogą mailową.

2.4
Użytkownik, stosownie do swych decyzji i oświadczeń (zgód) składanych na etapie rejestracji lub podczas korzystania ze Sklepu bez rejestracji, może wyrazić nadto zgodę na:
a. przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora lub jego partnerów handlowych, w tym newsletterów, skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych pozyskanych przez Administratora w procesie rejestracji lub korzystania ze Sklepu (zgoda wyrażana na podstawie art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku),
b. wykorzystywanie w powyższych celach automatycznych systemów wywołujących (zgoda wyrażana na podstawie art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku).

2.5
Brak wyrażenia ww. zgód uniemożliwia Administratorowi przesyłanie informacji handlowych kierowanych drogą elektroniczną, w tym usługi newsletter.


2.6
Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie, wypisania się z usługi newsletter lub usunięcia konta Użytkownika ze Sklepu.

3. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU, ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM ICH DANYCH OSOBOWYCH 
 
3.1
Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
a. celu przetwarzania;
b. kategorii odnośnych danych osobowych
c. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
e. informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.

3.2
Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

3.3
Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności "Prawo do Zapomnienia"):
 
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.


3.4
Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

3.5.
Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
a. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
b. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
c. Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

3.6
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

3.7
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
3.8
Po zalogowaniu się do Sklepu Użytkownik może zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do Sklepu. Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania newslettera samodzielnie lub całkowicie usunąć swoje konto ze Sklepu kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem mailowym marcin@selected.pl. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający zakończenie usługi w taki sposób (opcja link rezygnacji).

3.9
W przypadku, w którym Państwa Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.10
Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:
e-mail: marcin@selected.pl, adres pocztowy: 05-850 Ołtarzew, ul.Duchnicka 40FD/2 k/Warszawy.
 
4. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
 
4.1
Sklep korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Sklepu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.

4.2
Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest Administrator oraz:
a. Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;
b. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;

 4.3
Podmioty wymienione w pkt. 5.2 są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.

4.4
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.5
Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies, są wykorzystywane w następujących celach:
a. analizy zachowań Użytkowników w Sklepie co umożliwia Sklepowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika- podstawą przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika udzielona w ww. celu wyrażona poprzez zaznaczanie odpowiedniego znacznika (checkbox) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.;
b. cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Sklepu przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji Sklepu do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających ze Sklepu, tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu,
c. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
d. Dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pkt. 4.5 przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku.
 
4.6
W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania ze Sklepu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Sklepu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.

4.7
Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików: na czas korzystania ze Sklepu (pliki sesyjne), do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt 3), lub odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.

4.8
Zapisy pkt. 3 stosuje się odpowiednio do danych osobowych zawartych w plikach cookie.

4.9
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM BAZY DANYCH: marcin@selected.pl

Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.  

alt 
Części tuningowe i gadżety motoryzacyjne w sklepie Selected. Sklep internetowy SELECTED w swojej ofercie posiada tysiące produktów motoryzacyjnych dostępnych od ręki. Szeroki wachlarz gadżetów motoryzacyjnych pozwala wyszukać interesujący nasz element dekoracyjny poprawiający wizualną stronę naszego auta. Wszystkie Stickery na samochód oferowane wykonane są z wysokiej jakości materiałów. 

Naklejki na samochód zdradzają charakter właściciela auta. Odpowiednie wykorzystanie wlepek na auto pozwala wyeksponować osobowość kierowcy lub styl w jakim modyfikacje auta podążają. Biorąc pod uwagę bogatą paletę wzorów i kolorów dostępnych naklejek na auto, właściciele pojazdów mogą bez ograniczeń wybierać stickery bez obawy o zobaczenie podobnego rozwiązania gdzie indziej.

Ogromy wybór naklejek na samochód w sklepie internetowym Selected sprawia, że posiadacze takich marek jak Volkswagen, Audi, BMW, Opel, Honda, Nissan, Mercedes, Skoda, Peugeot, Citroen, Renaut, Subaru i wiele innych spersonalizują swoje auto zgodnie ze indywidualną potrzebą. W naszej ofercie wlep na auto, w parze w sklepie można kupić koszulki z akcentami automotive oraz breloki, zapachy do auta oraz naklejki na ścianę.

Unikatowe wzornictwo naklejek w sklepie i wysoka jakość materiałach na jakich pracujemy sprawia, że każdy klient otrzymuje produkt najwyższej jakości.
Sprawdź nasze naklejki na auto, dostępne stickery i inne wlepy motoryzacyjne. Koszulki z tuningowymi wzorami urozmaicą Twoją garderobę na evencie.
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu